800 000 сум/час

1 000 000 сум/час

от 8 000 000 сум

от 1 000 000 сум

от 5 000 000 сум

600 000 сум/час

от 6 000 000 сум

1 000 000 сум/час

1 000 000 сум/час

10 000 сум/шт

50 000 сум/шт

10 000 сум/шт

1 500 000 сум